دکتر مارکا گریگوریان ارائه داد:
الگوی دستیابی به سیستم ایده آل سازه ای مقاوم در برابر زلزله

دکتر مارکا گریگوریان طی سخنرانی که در روز سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۵در پژوهشگاه برگزار شد؛ “الگوهای دستیابی به سیستم ایده آل سازه ای مقاوم در برابر زلزله” را ارائه داد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ در این جلسه که با حضور جمعی از اعضای هیات علمی(داخلی و مدعو)، دانشجویان و کارشناسان برگزار شد، دکتر گریگوریان به بیان ویژگی های لازم برای طراحی مناسب ترین سازه مقاوم در برابر زلزله پرداخت و ابزارهای مورد نیاز برای دستیابی به این سیستم را معرفی کرد. در پایان نیز بر تلاش همه دانش پژوهان و مسئولین برای ایجاد نگرش جدید در حوزه مهندسی سازه و زلزله تاکید گردید.