یادمان سی وهفتمین سالروز زمینلرزه ۲۵ شهریور۱۳۵۷ طبس