وبینار بررسی زمین لرزه های اخیر استان هرمزگان (خرداد و تیر ماه ۱۴۰۱)

کارگاه رویکرد سیستمی در تاب آوری شهری (سوم آبان ۱۴۰۱)

نشست تخصصی یافته های اخیر از لرزه خیزی استان هرمزگان و تبعات رویدادهای احتمالی بزرگتر با توجه به روند یک ساله اخیر، اقدامات مورد نیاز برای کاهش آسیب پذیری (آذر ۱۴۰۱)