English
سخنران اول: دکتر مهدی زارع

بررسی های زلزله شناختی در پهنه رومرکزی زلزله های ۶ فوریه ۲۰۲۳ قهرمان مرش

سخنران دوم: دکتر محمد تاتار

هندسه، سازوکار گسلش و جنبه های زلزله شناسی زمین لرزه های قهرمان مرش ترکیه بر پایه تحلیل پسلرزه ها

سخنران سوم: دکتر ابراهیم حق شناس

بررسی و مقایسه زمین لرزه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ترکیه با زلزله های بزرگ ایران از جنبه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی

سخنران چهارم: دکتر مرتضی بسطامی

عملکرد ساختمان ها و زیرساخت ها در زمین لرزه های قهرمان مرش ترکیه، درس آموخته هایی برای ایران