نقشه گسل های جنبا درایران (CD)
تهيه کنندگان :حسامی آذر خالد
همکاران :طبسی هادی,مبین پریسا
مقياس :۱:۲,۵۰۰,۰۰۰
سال انتشار :1390
قيمت :۱۵۰۰۰۰ (ریال)
کد سفارش :۲
فرمت :روقومی
نقشه گسل های فعال ایران
تهيه کنندگان :حسامی آذر خالد
همکاران :جمالی فرشاد,طبسی هادی
مقياس :۱:۲,۵۰۰,۰۰۰
سال انتشار :1382
قيمت :۱۰۰۰۰۰ (ریال)
کد سفارش :۱
فرمت :چاپی
نقشه خطر لرزه ای ایران
تهيه کنندگان :توکلی بهروز, غفوری آشتیانی محسن
مقياس :۱:۵,۰۰۰,۰۰۰
سال انتشار :1378
قيمت :۵۰۰۰۰ (ریال)
کد سفارش :3
فرمت :چاپی