انتشار شماره های جدید مجلات پژوهشگاه

شماره های جدید Journal of Seismology and Earthquake Engineering، فصلنامه علوم و مهندسی زلزله و پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله به شرح زیر منتشر شد.

فصلنامه علوم و مهندسی زلزله:

نهمین شماره (زمستان ۱۳۹۵) از فصلنامه علمی- پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله» حاوی مقالاتی از اساتید محترم آقایان دکتر مصطفی علامه زاده، دکتر غلام جوان دلویی، دکتر فرج ا… عسکری، دکتر علی محمد رجبی، دکتر امید بهار، دکتر آرمین عظیمی نژاد، دکتر عبدالرضا جغتایی، دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب، دکتر محمد داودی و دانشجویان محترم آنها منتشر و تقدیم علاقمندان شد. تمامی مقالات شماره جاری بر روی وبسایت فصلنامه به آدرس www.bese.ir  قابل دسترسی است. لازم به توضیح است مقالات فصلنامه در پایگاه ISC نمایه می­ شود.

 

پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله:

شماره­ های ۶۹­و­۷۰ پژوهشنامه علمی- ترویجی زلزله شناسی و مهندسی زلزله حاوی مقالاتی از اساتید محترم آقایان دکتر آرش رزمخواه، دکتر محمدرضا تابش، دکتر احمد رهبر، دکتر عباس اکبرپور نیک قلب، دکتر علیرضا عباس زاده،دکتر افشین کلانتری، دکتر مرتضی جیریایی شراهی، دکتر علی خیرالدین، دکتر موسی محمودی صاحبی، خانم ها دکتر فاطمه مهدی زاده سراج، دکتر زیبا ابراهیمیان و دانشجویان محترم آنها منتشر و تقدیم علاقمندان شد. تمامی مقالات این دو شماره بر روی وبسایت پژوهشگاه بخش انتشارات قابل دسترسی است. لازم به توضیح است مقالات پژوهشنامه در پایگاه ISC نمایه می­ شود.

 

Journal of Seismology and Earthquake Engineering

شماره های ۲­و­۳ سال هجدهم (۲۰۱۶) از ژورنال علمی- پژوهشی « Journal of Seismology and Earthquake Engineering» حاوی مقالاتی از اساتید محترم آقایان دکتر مصطفی علامه زاده، دکتر غلامرضا جعفری،­ دکتر مجتبی محصولی، دکتر انوشیروان انصاری، دکتر حسین حمزه لو، دکتر محمدرضا مهدویفر، دکتر فرج ا… عسکری، دکتر کومار داتا، دکتر سید شاکر هاشمی، دکتر محمد واقفی، دکتر محمدرضا آروین، دکتر اورنگ فرزانه، دکتر بهرخ حسینی هاشمی، دکتر افشین کلانتری، دکتر عبدالرضا سروقد مقدم، دکتر مهرزاد تحملی رودسری، دکتر کیارش ناصراسدی، خانم صحرا اوراری و دانشجویان محترم آنها منتشر و تقدیم علاقمندان شد. تمامی مقالات این دو شماره بر روی وبسایت ژورنال به آدرس www.jsee.ir  قابل دسترسی است. لازم به توضیح است مقالات ژورنال در پایگاه های ISC، EBSCO و ProQuest نمایه می­ شود.