بازدید مسئولین حوزه بحران کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکمنستان از پژ‍وهشگاه

در دومین روز از برگزاری دوره آموزشی – تخصصی «تحلیل خطر و زلزله» کشورهای تحت پوشش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران؛ مسئولین حوزه حوادث طبیعی و بحران کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکمنستان از پژوهشگاه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ در جریان این بازدید، مدعوین ضمن آشنایی با اهداف، ماموریت ها و آخرین دستاوردهای پژوهشگاه از شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران و آزمایشگاه های پژوهشگاه دیدار نمودند.
شایان ذکر است؛ این دوره  آموزشی با هدف ظرفیت سازی برای اجرای هر چه بهتر پروژه مطالعاتی «تحلیل خطر و زلزله» برگزار می شود. ماموریت آموزش های تخصصی و علمی این نشست ها بر عهده اساتید پژوهشگاه می باشد و سازمان همکاری های بین المللی ECO در روزهای ۱۱،۱۰ و۱۲ خرداد ماه سال جاری میزبان این دوره خواهد بود.
محور اصلی این پروژه؛ تدقیق قابل کاربرد برای مطالعات و برآورد خطر زلزله در مناطق مزبور و توسعه همکاری های جنوب – جنوب است که به پیشنهاد پژ‍وهشگاه و با تصویب UNSCOدر طی جلسات متوالی در آذرماه ۱۳۹۴ به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.