با انعقاد تفاهم نامه بین پژوهشگاه و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
زمینه های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت

تفاهم نامه همکاری بین «پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله» و «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» با تبعیت از ایده جهانی مدارس ایمن (WISS) در راستای تحقق اهداف بلندمدت پژوهشگاه در زمینه گسترش فرهنگ ایمنی کشور، به امضای روسای طرفین رسید.
این تفاهم نامه با هدف ایمن سازی مدارس کشور و ایجاد انسجام و یکپارچگی برای تهیه مستندات فنی در قالب دو گروه، تحت عنوان «کارگروه تهیه کننده معیارها و ضوابط فنی مدارس ایمن» و « کارگروه فنی و تخصصی کمیته ملی مدرسه ایمن جمهوری اسلامی ایران» منعقد گردید.
محورهای اصلی تفاهم نامه به صورت اجمالی عبارتند از:
• ارائه تعریف جامع و شاخص های مدرسه ایمن از لحاظ معیارها و ضوابط فنی (تجهیزات و زیر ساخت های آموزشی ایمن)؛
• تهیه مستندات فنی در خصوص موضوعات مرتبط با معیارها و ضوابط فنی مدارس ایمن؛
• استفاده از ظرفیت های تخصصی و تجربیات متخصصین داخلی؛
• همکاری در معرفی اقدامات انجام گرفته و تجربیات سازمان در زمینه ایمن سازی مدارس برای مجامع معتبر بین المللی و سایر کشورها.