با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر محمد کاظم جعفری در سمت ریاست پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ابقا شد.

www.msrt.ir/fa/news