برای مشاهده “برنامه زمانبندی ارائه سخنرانی های چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای” آن از این لینک استفاده نمایید.