برنامه زمانبندی اولین دوره آموزشی – تخصصی «طراحی سازه‌های فولادی به روش حالت حدی LRFD با تأکید بر طراحی لرزه‌ای»

برنامه زمانبندی اولین دوره آموزشی – تخصصی

 «طراحی سازه‌های فولادی به روش حالت حدی LRFD با تأکید بر طراحی لرزه‌ای»

تاریخ ۷ و ۸ بهمن ماه ۹۴

 روز اول

زمان موضوع سخنران
۸/۰۰ – ۸/۳۰ ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه و افتتاحیه
۸/۳۰ – ۱۰/۰۰ فولاد سازه ای: مقدمه، منحنی تنش کرنش مهندسی، تاثیر حرارت بر رفتار فولاد، تنش تسلیم محتمل دکتر بهرخ حسینی هاشمی
۱۰/۰۰ – ۱۰/۱۵ پذیرایی
۱۰/۱۵ – ۱۱/۴۵ اساس طراحی: طراحی  ظرفیتی، حصول اطمینان از طراحی، روش های طراحی، حالات حدی، ضرایب بار و مقاومت دکتر بهرخ حسینی هاشمی
۱۱/۴۵ – ۱۳/۰۰ نماز و ناهار
۱۳/۰۰ – ۱۴/۳۰

الزامات طراحی لرزه ای به روش LRFD

۱-    طراحی قاب مهاربندی شده همگرا: مقدمه، پاسخ غیر ارتجاعی، انواع و الزامات عمومی، الزامات خاص،

۲-    طراحی قاب مهاربندی شده واگرا: مقدمه، پاسخ غیر ارتجاعی، انواع و الزامات عمومی، الزامات خاص،

طراحی قاب های خمشی: مقدمه، پاسخ غیر ارتجاعی، انواع و الزامات عمومی، الزامات خاص،

دکتر بهرخ حسینی هاشمی
۱۴/۳۰ – ۱۴/۴۵ پذیرایی
۱۴/۴۵ – ۱۶/۰۰ طراحی برای پایداری و تحلیل های مرتبه دوم دکتر بهرخ حسینی هاشمی

 

روز دوم

زمان موضوع سخنران
۸/۳۰ – ۱۰/۰۰ چالش‌های مدلسازی نرم افزاری در اعمال مقررات آیین نامه ای در طرح لرزه ای سازه های فولادی دکتر فاروقی
۱۰/۰۰ – ۱۰/۱۵ پذیرایی
۱۰/۱۵ – ۱۱/۴۵ بررسی‌خلاصه ضوابط طراحی خمشی، فشاری، کششی، برشی و اندرکنش خمش – برش مقاطع فولادی به روش LRFD دکتر فاروقی
۱۱/۴۵ – ۱۳/۰۰ نماز و ناهار —-
۱۳/۰۰  -۱۴/۳۰ آموزش‌تنظیمات طراحی و انتخاب آیین نامه‌های‌طراحی‌مطابق با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در نسخه های ۹و ۱۳و۱۵ نرم افزار ETABS دکتر فاروقی
۱۴/۳۰ – ۱۴/۴۵ پذیرایی —-
۱۴/۴۵ – ۱۶/۰۰ آموزش تنظیمات طراحی لرزه ای مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ و ضوابط لرزه ای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ۹۲ دکتر فاروقی
۱۶/۰۰ – ۱۶/۱۵ پذیرایی —-
۱۶/۱۵ – ۱۷/۴۵ آموزش‌معرفی ترکیبات بار طراحی مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ و ضوابط لرزه ای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ۹۲ دکتر فاروقی