برنامه زمانبندی ششمین دوره آموزشی – تخصصی «روش های نوین تحلیل خطر زمین لرزه »

برنامه زمانبندی ششمین دوره آموزشی – تخصصی

 «روش های نوین تحلیل خطر زمین لرزه»

تاریخ ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه ۹۴

 روز اول

زمان موضوع استاد
۸/۰۰ – ۸/۱۵ ثبت نام و دریافت کارت
۸/۱۵ – ۹/۳۰ مروری بر زمین ساخت ایران دکتر زارع
۹/۳۰ – ۱۰/۴۵ روابط کاهندگی فلات ایران دکتر زارع
۱۰/۴۵ – ۱۱/۰۰ پذیرایی
۱۱/۰۰ – ۱۲/۱۵ مروری بر مبانی احتمالات در تعیین عدم قطعیت و تحلیل خطر زمین لرزه دکتر زعفرانی
۱۲/۱۵ – ۱۳/۱۵ ناهار و نماز
۱۳/۱۵ – ۱۴/۳۰ تحلیل خطر زمین لرزه به روشهای تعینی و احتمالی دکتر زعفرانی
۱۴/۳۰ – ۱۵/۴۵ پردازش شتابنگاشت ها دکتر معهود
۱۵/۴۵ – ۱۶/۰۰ پذیرایی
۱۶/۰۰ – ۱۷/۱۵ آشنایی بانرم افزار (۱) Open quake دکتر انصاری و مهندس فیروزی

روز دوم

۸/۱۵ – ۱۰/۴۵ تحلیل خطر زمین لرزه در تأسیسات مهم دکتر انصاری
۱۰/۴۵ – ۱۱/۰۰ پذیرایی
۱۱/۰۰ – ۱۲/۱۵ آشنایی با نرم افزار (۲) Open quake دکتر انصاری و مهندس فیروزی
۱۲/۱۵ – ۱۳/۱۵ ناهار و نماز
۱۳/۱۵ – ۱۴/۳۰ آشنایی با ویژگیهای حوزه نزدیک دکتر زعفرانی
۱۴/۳۰ – ۱۵/۴۵ کاهندگی امواج لرزه ای و بررسی پارامتر کیفیت دکتر معهود
۱۵/۴۵ – ۱۶/۰۰ پذیرایی
۱۶/۰۰ – ۱۷/۱۵ آشنایی با تجهیزات شتابنگاری و لرزه نگاری مهندس حیدری مقدر