برنامه زمانی مصاحبه داوطلبان آزمون دکترای سال ۹۵-۹۴ کد رشته محل های سازه: ۳۳۳۷ ، ژئوتکنیک: ۳۳۳۶ ، خطرپذیری: ۳۳۳۵

برنامه زمانی مصاحبه داوطلبان آزمون دکترای سال ۹۵-۹۴

کد رشته محل های سازه: ۳۳۳۷ ، ژئوتکنیک: ۳۳۳۶ ، خطرپذیری: ۳۳۳۵

شنبه ۹۴/۳/۱۶
(سازه)

ردیف

نام خانوادگی

نام

زمان

۱

اخوندزاده نوقابی

وحید

۹:۰۰

۲

بهادر

حسین

۹:۲۰

۳

دهقانی یزدلی

مهدی

۹:۴۰

۴

زمانیان

رضا

۱۰:۰۰

۵

سیدالنگی(وزیری زاده)

سیدمحسن

۱۰:۲۰

۶

شیرزادی

تیام

۱۰:۴۰

۷

طبایی

سیدسعید

۱۱:۰۰

۸

عرفانی نیا

مریم

۱۱:۲۰

۹

غفوری

علیرضا

۱۱:۴۰

۱۰

فیروزی کرمانشاهی

عرفان

۱۲:۰۰

۱۱

کیانفر

احسان

۱۳:۳۰

۱۲

لطفی

علیرضا

۱۳:۵۰

۱۳

محمدپورتنها

شهرام

۱۴:۱۰

۱۴

محمودی

جمال

۱۴:۳۰

۱۵

معتمدی

پویا

۱۴:۵۰

شنبه ۹۴/۳/۱۶
(ژئوتکنیک)

ردیف

نام خانوادگی

نام

زمان

۱

معتمدی

پویا

۰۹:۰۰

۲

محمودی

جمال

۰۹:۲۰

۳

محمدپورتنها

شهرام

۰۹:۴۰

۴

لطفی

علیرضا

۱۰:۰۰

۵

کیانفر

احسان

۱۰:۲۰

۶

فیروزی کرمانشاهی

عرفان

۱۰:۴۰

۷

غفوری

علیرضا

۱۱:۰۰

۸

اقمشه یی

غلامحسین

۱۱:۲۰

۹

باقرخانی

علی

۱۱:۴۰

۱۰

دهقانی یزدلی

مهدی

۱۲:۰۰

۱۱

بهادر

حسین

۱۳:۳۰

۱۲

براتی

فرشاد

۱۳:۵۰

۱۳

طبایی

سیدسعید

۱۴:۱۰

۱۴

بابااحمدی میلانی

هومان

۱۴:۳۰

۱۵

عرفانی نیا

مریم

۱۴:۵۰

یکشنبه ۹۴/۳/۱۷
(سازه)

ردیف

نام خانوادگی

نام

زمان

۱

اسمعیل زاده حکیمی

بابک

۰۹:۰۰

۲

افضل سلطانی

رضا

۰۹:۲۰

۳

جعفری

احمد

۰۹:۴۰

۴

خرمی نژاد

امیر

۱۰:۰۰

۵

طاهری

شیما

۱۰:۲۰

۶

عباس نژادفرد

مصطفی

۱۰:۴۰

۷

علی پور

مهرداد

۱۱:۰۰

۸

فرجیان

مصطفی

۱۱:۲۰

۹

فلاح

سهیل

۱۱:۴۰

۱۰

ماه بانویی

حمیدرضا

۱۲:۰۰

۱۱

نوبهار

الناز

۱۲:۲۰

 

یکشنبه ۹۴/۳/۱۷
(ژئوتکنیک)

ردیف

نام خانوادگی

نام

زمان

۱

هادیان

محمدعلی

۹:۰۰

۲

نعمتی کشتلی

مسیح

۹:۲۰

۳

مفیددولت اباد

تقی

۹:۴۰

۴

مرادپورمحموداباد

سولماز

۱۰:۰۰

۵

محمدی قراسویی

رضا

۱۰:۲۰

۶

کولیوند

مجید

۱۰:۴۰

۷

فروغی مقدم

سیدمحمدجواد

۱۱:۰۰

۸

خلج

علی

۱۱:۲۰

۹

طاهری

مسعود

۱۱:۴۰

۱۰

سنگینان

محمدرضا

۱۲:۰۰

۱۱

بهاری نعمت اباد

حامد

۱۳:۳۰

۱۲

خرمی نژاد

امیر

۱۳:۵۰

۱۳

جعفری

احمد

۱۴:۱۰

۱۴

عباس نژادفرد

مصطفی

۱۴:۳۰

۱۵

اسمعیل زاده حکیمی

بابک

۱۴:۵۰

شنبه ۹۴/۳/۲۳
(خطرپذیری)

ردیف

نام خانوادگی

نام

زمان

۱

اسمعیل زاده حکیمی

بابک

۹:۰۰

۲

افضل سلطانی

رضا

۹:۲۰

۳

باقرخانی

علی

۹:۴۰

۴

عرفانی نیا

مریم

۱۰:۰۰

۵

غفوری

علیرضا

۱۰:۲۰

۶

فیروزی کرمانشاهی

عرفان

۱۰:۴۰

۷

لطفی

علیرضا

۱۱:۰۰

۸

محمدپورتنها

شهرام

۱۱:۲۰

۹

محمودی

جمال

۱۱:۴۰

۱۰

معتمدی

پویا

۱۲:۰۰

۱۱

مفیددولت اباد

تقی

۱۳:۳۰

۱۲

هادیان

محمدعلی

۱۳:۵۰

 

داوطلبانی که نیاز به ثبت نام برای ناهار دارند می بایست حداکثر تا قبل از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۴/۳/۱۶، اسامی خود را به تلفنخانه پژوهشگاه به شماره ۱۹-۲۲۸۳۱۱۱۶ اعلام نمایند.