برنامه زمان بندی مصاحبه آزمون و استعداد درخشان دکتری ۹۸ – ۹۹

برنامه زمان بندی مصاحبه آزمون دکتری در رشته های مهندسی عمران – زلزله و ژئوفیزیک – زلزله شناسی به شرح ذیل می باشد:

ژئوفیزیک – زلزله شناسی:

دوشنبه ۱۰ تیر ماه ۹۸

سه شنبه ۱۱ تیرماه ۹۸

مهندسی عمران زلزله:

یک شنبه ۱۶ تیرماه ۹۸

دوشنبه  ۱۷  تیرماه  ۹۸

سه شنبه ۱۸ تیر ماه ۹۸

بدیهی است ساعت دقیق مصاحبه هر داوطلب بعد از بررسی مدارک ارسالی در سایت پژوهشگاه منتشر خواهد شد.