برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری در رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی سال ۱۳۹۷