برنامه زمان بندی مصاحبه آزمون دکتری و استعداد درخشان ۹۷ – ۹۸

جهت اطلاع از زمان بندی آزمون دکتری در رشته مهندسی زلزله بر لینک های زیر  کلیک نماید.

دوشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷ 

سه شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷