برنامه سخنرانی های علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران به مناسبت هفته پژوهش

برنامه سخنرانی های علمی به مناسبت هفته پژوهش سال 1394