برنامه سخنرانی های ماهیانه پژوهشکده زلزله شناسی پاییز و زمستان ۱۳۹۴

برنامه سخنرانی های ماهیانه پژوهشکده زلزله شناسی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ساعت:۰۰: ۱۴-  اتاق: ۲۱۴

تاریخ عنوان سخنرانی سخنران
۹/۲۸/ ۹۴ پیش نشانگرهای زلزله و رصدخانه های پیش نشانگرها دکتر امین عباسی
۲۶ /۱۰/ ۹۴ تحلیل خطر پسلرزه ها در فلات ایران سلما امی (دانشجوی دکتری زلزله شناسی)
۹۴/۱۱/۲۴ ارزیابی پیش یابی خطر زلزله محمد طالبی (دانشجوی دکتری زلزله شناسی)
۹۴/۱۲/۱۵

مانیتورنیگ لرزه ای پل تاریخی ورسک

 

(Seismic Hearth Monitoring of Veresk Historical Bridge)

دکتر غلام جوان دلویی و همکاران