امروز سوم شهریور ۱۳۹۴ سخنرانی علمی با حضور تعدادی از اعضای هیات علمی توسط دکتر علیرضا علینقی برگزار گردید.
عضو هیات علمی مرکز پیش بینی زلزله پژوهشگاه در این سخنرانی چگونگی طراحی، نصب و کارکرد اولین آرایه لرزه ای با دهانه بسیار کوچک ایران را در محل سایت آزمایشی شمال شرق تهران- دماوند ارائه کرد.
علیرضا علینقی گفت: داده های حاصل از آرایه مذکور که اکنون با چهار پایگاه در حال فعالیت مستمر است، با استفاده از روش های خاص آرایه ای تحلیل و رخدادهای لرزه ای آشکار سازی شده و تعیین مکان می گردند.
علینقی گفت: آرایه لرزه ای مذکور می تواند در آینده به عنوان جزئی از سامانه هشدار سریع لحاظ گردد.
در پایان علینقی به پرسش تعدادی از حاضرین پاسخ گفت.