برگزاری پنجمین دوره آموزشی- تخصصی مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله

پنجمین دورۀ آموزشی- تخصصی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله» ویژۀ فرمانداران، معاونان عمرانی و مدیران سازمان مدیریت بحران استان های منتخب کشور، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۵ با حضور مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران کشور در پژوهشگاه برگزار شد. مخاطبین این دوره فرمانداران شهرهای استان اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و همدان بودند.
در ابتدای جلسه دکتر محمد کاظم جعفری، رئیس پژوهشگاه ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان، خاطر نشان ساخت که از فرصت حضور در این دوره ها که با هدف ارتقا سطح دانش مدیریت بحران مخاطبین برگزار میگردد، برای آشنائی با توانمندیها و ظرفیت های پژوهشگاه در این حوزه استفاده نمایند. سپس مهندس اسماعیل نجار، معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، بر ضرورت افزایش دانش مدیران اجرایی در حوزه مدیریت بحران تاکید نمود و ایجاد ادبیات مشترک، القای تفکر انجام کار تیمی در زمان بروز بحران، ارزیابی توانمندی مدیران و فراهم نمودن شرایط تبادل نظر و انتقال تجربیات فی مابین را از جمله اهداف برگزاری این دوره برشمرد. درادامه دکتر بهنام سعیدی، معاون پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور، با بیان وظایف اصلی فرمانداران به هنگام وقوع سوانح، اظهار داشت: مسئولین باید بتوانند بحران را در سطوح محلی مدیریت کنند تا حوادث تبدیل به بحران ملی نشود. وی توانمندسازی مدیران بحران را یکی از اهداف برگزاری این دوره برشمرد.
بخش آموزشی کارگاه با سخنرانی دکتر کامبد امینی حسینی؛ رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران آغاز شد و در ادامه، مدرسین دیگر؛ دکتر محمدرضا قایمقامیان؛ رئیس هسته مطالعاتی هشدار سریع پژوهشگاه و دکتر عبدالرضا سروقدمقدم؛ عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی سازه مباحثی را در محورهای زیر ارائه کردند:
• نقشه راه و طرح جامع مدیریت بحران و ارتقای تاب آوری در برابر زلزله در کشور؛
• آسیب پذیری ساختما ن ها و زیرساخت ها در برابر زلزله؛
• تحلیل خطرزلزله با رویکرد مدیریت جامع بحران؛
• ظرفیت سازی و ارتقای آمادگی جوامع محلی در برابر زلزله
در خاتمه مدعوین پنجمین دوره های آموزشی- تخصصی مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله، از آزمایشگاه های سازه، ژئوتکنیک و شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران در پژوهشگاه بازدید نمودند.