به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تست ششم دیوار برشی بتن آرمه بزرگ مقیاس با ارتفاع ۵.۹ متر تحت همزمان بارهای ثقلی و زلزله در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ با حضور اصحاب رسانه در آزمایشگاه‌ پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله آزمایش شد.

این آزمایش بعنوان بزرگترین آزمایش ساختمان‌های بتنی در کشور و با هدف ارزیابی ایمنی و مقاومت ساختمانهای مذکور بویژه ساختمان‌های بلندمرتبه بتنی در برابر زلزله، انجام شد.

از نتایج این آزمایش می‌توان در مقاوم‌سازی و ارتقای ایمنی ساختمان‌های ناامن در کشور استفاده کرد.