آموزش همگانی از ابتدای تأسیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال ۱۳۶۸ با هدف گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در سطح جامعه و افزایش میزان آگاهی و دانسته‌های مردم جهت ارتقاء سطح آمادگی شکل گرفت.

برنامه آموزش همگانی با عنایت به تدوین برنامه‌های مدون و زیربنایی و بهره‌گیری از ابزارهای مناسب آموزش شروع گردید. گروه آموزش همگانی عمده فعالیت‌های خود را حول دو محور آموزش و پژوهش پایه ریزی نموده و در این راستا توجه ویژه‌ای به آموزش،آگاهی و آمادگی کودکان، نوجوانان و جوانان با هدف رشد فرهنگ عمومی در زمینه ایمنی در آینده شده است.