تغییر تاریخ مصاحبه آزمون دکترای رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسی سال ۹۶