تغییر ساعت کلاس دینامیک خاک

اطلاعیه

کلاس دیتامیک خاک آقای دکتر جهان خواه شنبه ۹۸/۰۸/۰۴ انجام نخواهد شد و کلاس به روز دوشنبه تاریخ ۹۸/۰۸/۱۳ بعداز ظهر تشکیل خواهد شد

 

تحصیلات تکمیلی