تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶، تاریخ های تسویه حساب و انتخاب واحد

توجه:

تمامی دانشجویان می بایست در بازه ۲ دی ماه ۹۶ لغایت ۱۳ دی ماه ۹۶ برگ تسویه حساب را از سایت پژوهشگاه پرینت گرفته و نسبت به تسویه حساب نیمسال اول ۹۷-۹۶ اقدام نموده و برگه مذکور را به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.
تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تسویه حساب نیمسال

اول ۹۷-۹۶

  ۲   لغایت  ۱۳  دی ماه ۹۶
انتخاب واحد ۲۳   لغایت ۲۷   دی ماه ۹۶
شروع ترم ۹  بهمن  ماه ۹۶
حذف و اضافه ۲۸  لغایت  ۲۹ بهمن ماه ۹۶
پایان ترم ۱۴   خردادماه ۹۷
شروع امتحانات ۱۹  خردادماه ۹۷