تمرین زلزله و ایمنی

مقدمه

اولین گام در راه آموزش های مهد کودک اجرای تمرین زلزله و ایمنی در سال ۱۳۷۹ توسط سه مهدکودک سازمان آموزش و پرورش منطقه ۱ تهران برداشته شد. به دنبال این حرکت و برگزاری تمرین های آزمایشی در مناطق مختلف بهزیستی استان تهران تفاهم نامه ای ۵ ساله بین پژوهشگاه و سازمان بهزیستی کشور مبنی بر افزایش آمادگی مدیران و مربیان و آموزش کودکان در سال ۸۰ منعقد گردید. این تفاهم نامه مجدداً در سال ۸۵ تمدید گردید و در راستای همکاری های مشترک رسانه های آموزشی از جمله کتاب راهنمایی تدریس مفهوم زلزله و ایمنی تهیه و تولید شد و جلسات توجیهی آموزشی متعددی هر ساله برای مدیران و مربیان مهدها برگزار گردید.
تمرین زلزله و ایمنی شامل دو بخش مختلف اجرای تمرین در مهدهای کودک و اجرای نمادین در پارکهای مختلف تهران می باشد. در ذیل مشخصات اجرای تمرین آورده شده است.

• ششمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی، سال ۱۳۹۳
• پنجمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی، سال ۱۳۹۲
• چهارمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی، سال ۱۳۹۱
• سومین تمرین سراسری زلزله و ایمنی، سال ۱۳۹۰
• دومین تمرین سراسری زلزله و ایمنی، سال ۱۳۸۹
• اولین تمرین سراسری زلزله و ایمنی، سال ۱۳۸۸
• هشتمین تمرین زلزله و ایمنی (شهر تهران)، سال ۱۳۸۷
• هفتمین تمرین زلزله و ایمنی (شهر تهران)، سال ۱۳۸۶
• ششمین تمرین زلزله و ایمنی (شهر تهران)، سال ۱۳۸۵
• پنجمین تمرین زلزله و ایمنی (شهر تهران)، سال ۱۳۸۴
• چهارمین تمرین زلزله و ایمنی (شهر تهران)، سال ۱۳۸۳
• سومین تمرین زلزله و ایمنی (شهر تهران)، سال ۱۳۸۲
• دومین تمرین زلزله و ایمنی (شهر تهران)، سال ۱۳۸۱
• اولین تمرین زلزله و ایمنی (شهر تهران)، سال ۱۳۸۰
• تمرین زلزله و ایمنی (در مهدهای کودک آموزش و پرورش)، سال ۱۳۷۹