تهیه و چاپ راهنمای طراحی لرزه ای شبکه و خطوط فاضلاب رو، توسط پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با درخواست شرکت فاضلاب تهران تهیه و در دسترس افراد متخصص قرار گرفت.

WasteWater

مطالعه عملکرد لرزه‌ای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب به دلیل گستردگی، اهمیت کاربری و پیامدهای شکست احتمالی از ضرورت زیادی برخوردار است. شبکه فاضلاب شهر تهران با طول برآورد شده ۹۰۰۰ کیلومتر دارای همه حساسیت‌های فوق تحت تاثیر انواع پیامدهای گذرا یا ماندگار ناشی از وقوع زلزله‌ای در شهر تهران است. همچنین نگاهی به خسارت های احتمالی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آسیب‌های لرزه‌ای در این شبکه اهمیت توجه به این موضوع را بیشتر کرده و شکست احتمالی در برخی نقاط شبکه حتی ممکن است به وقوع بحران در شهر بیانجامد.

این اتفاقات در بستری لرزه‌خیز و با حضور چشمه‌های لرزه‌ای متعدد و گسل‌های فعال شناسایی شده در محدوده شبکه فاضلاب این شهر بسیار قابل اعتناتر می‌گردد.

دستورالعمل حاضر با تصمیم شرکت فاضلاب شهر تهران و توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تدوین شده است. در این دستورالعمل سعی شده تا با مرور دقیق ضوابط و دستورالعمل های معتبر و مرتبط ملی و بین‌المللی از یک سو و شرایط اجرایی و مشخصات فنی مجاری فاضلاب رو در ایران، به روشی در حد امکان ساده، ضوابطی برای طراحی و ارزیابی مجاری مدفون فاضلاب روی شهر تهران ارائه گردد.در عین حال در روابط ارائه شده سعی شده تا سادگی روابط موجب کاهش قابلیت اطمینان آنها نگردد.

بدون شک این دستورالعمل که اولین اقدام تخصصی شرکت فاضلاب تهران در راستای کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای این شبکه‌ها می باشد،با توجه به تجربیات محدود در این زمینه در کشور خالی از اشکال نیست. امید است تا با اجرای آن در اولین مرحله بازخوردهای حاصل موجب ارتقای آن و رفع اشکالات موجود گردد.

جهت دریافت فایل pdf اینجا کلیک نمایید.