جدول زمان بندی برگزاری آزمون مصاحبه دکتری مهندسی عمران – زلزله (سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

یکشنیه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۸٫۳۰ – ۱۱٫۳۰

ساعت نام  خانوادگی نام
۱۰:۰۰ بدلی سوها عظیم
حسین پورازاد پیمان
حمیدیان زهرا
۱۱:۰۰ شاه قلیان قهفرخی رسول
محمدی نسب محدثه السادات
موسوی اوژن
۱۰:۰۰ ابراهیمی زاده قهرود حمیدرضا
اسدیان سجاد
حاجب مسعود
خالقی احمد
طایری فرهاد
۰۸:۳۰ ابراهیمی زاده قهرود حمیدرضا
انصاری طرقی راضیه
توکلی لیلا
جعفری امیرحسین
۰۹:۳۰ خالقی احمد
ذوالفقارزاده محمدحسین
شمشکی المیرا
طاهرخانی محمد
۱۰:۳۰ طایری فرهاد
عسکری میلاد
عسگران حامد
فرج زاده قهرودی محمدسعید
۱۱:۳۰ کریمی محمدناصر
مرادی محمدرضا
مشایخی معین
نجفی محمود