جشنوارهای بین المللی، نوآوری و فناوری و جوان خوارزمی سه رقابت علمی فناوری در عرصه پژوهش های بنیادی، طرح های کاربردی، توسعه ای، نوآوری و فناوری می باشند. که هرساله توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار می شود. شایان ذکر است جشنواره جوان خوارزمی به منظور رقابت دانش پژوهان، اساتید جوان، نوآوران و فناوران و دانشجویان با شرط سنی کمتر از سی سال برگزار می شود.