جلسه راه اندازی پروژه زیرمنطقه ای تحلیل خطر و خطر پذیری لرزه ای کشورهای تحت پوشش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران

(افغانستان، ایران، پاکستان و ترکمنستان)- نهم و دهم آذر ۱۳۹۴

مطالعه و پهنه بندی خطر و ارزیابی ریسک زلزله در منطقه کلاستر تهران در یونسکو (چهار کشور ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان) به پیشنهاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با تصویب یونسکو به صورت یک برنامه بین المللی مشترک پژوهشگاه و یونسکو انجام خواهد شد.
در این مطالعه هم به روز رسانی مطالعات وبرآوردهای خطر و ریسک زلزله در منطقه مزبور مدنظر است وهم توسعه همکاری های جنوب-جنوب که ازسیاستهای سازمان یونسکو و سازمان ملل متحد به شمار می رود.
در بروز رسانی مطالعات خطر و ریسک از آخرین روشها و نرم افزارهای موجود که با مشارکت پژوهشگران پژوهشگاه و در سطح بین المللی توسعه یافته است استفاده می شود. دراین پروژه، برای کشورهایی که پایگاه داده های به روز و استاندارد در مورد زلزله ندارند (به ویژه برای افغانستان و ترکمنستان) این پایگاه داده ها تشکیل می شود و همزمان ضمن اجرا، روشهای مطالعه به متخصصان کشورهای مزبور آموزش داده خواهد شد. از سوی دیگر نیز زمینه ای برای توسعه همکاری های منطقه ای در مورد شناسایی ، پهنه بندی خطر و ارزیابی ریسک زلزله فراهم می شود.
به این منظور در روزهای ۹ و ۱۰ آذر ۹۴، حدود ۳۰ نفر از متخصصان زلزله و مدیران سازمانهای مربوطه از کشورهای یاد شده به همراه گروهی از مشاوران بین المللی یونسکو در این زمینه تخصصی درنشستی میهمان پژوهشگاه و سازمان یونسکو در تهران خواهند بود. در این برنامه دو روزه علاوه بر بحث تخصصی در مورد تدقیق متدولوژی قابل کاربرد برای این مطالعات، در مورد شیوه های علمیاتی اجرای پروژه بحث و تبادل نظر خواهد شد و همچنین فرصتی برای بحث در مورد همکاری های منطقه ای برای کاهش ریسک زلزله فراهم خواهد آمد. همزمان برنامه هایی برای بازدید از شبکه های لرزه نگاری موجود در کشور و همچنین ارایه دستاورد های سازمانهای مختلف پژوهشی ایرانی که در زمینه مطالعه و پایش خطر زلزله در کشور فعالند، فراهم شده است. همچنین در این نشست دو روزه دستاوردهای کشورمان در زمینه کاهش ریسک، مطالعه خطر و توسعه شبکه های ثبت و اعلام زمینلرزه هم با حضور متخصصان منطقه و مشاوران یونسکو ارایه خواهد شد.