به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دومین روز از جلسه راه اندازی پروژه زیرمنطقه ای تحلیل خطر و زلزله پذیری کشورهای تحت پوشش دفتر منطقه ای یونسکو، امروز ۱۰ آذر ۹۴، در مجموعه فرهنگی – تاریخی نیاوران تهران، برگزار شد.

اولین سخنران این نشست، آقای مهندس اسماعیل فرزانگان، از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رییس شبکه شتابنگاری ملی کشور، بود.فرزانگان سخنرانی خود را در مورد شبکه لرزه نگاری ایران ارائه نمود و ابراز داشت: شبکه شتابنگاری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۳ با نصب اولین دستگاه شتابنگار در شهر همدان آغاز کرد.وی گفت: تعداد دستگاههای شتابنگار تا سال ۱۳۵۷ به ۲۷۰ دستگاه رسید و پس از زمینلرزه مخرب رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ گسترش شبکه شتابنگاری در دستور کار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گرفت. این مهم با خرید بیش از ۱۲۰۰ دستگاه شتابنگار دیجیتال انجام پذیرفت.

فرزانگان گفت: در حال حاضر حدود ۱۱۰۰ ایستگاه فعال تحت پوشش مرکز فعالیت میکند که بیش از ۱۱۰۰۰ رکورد از زمینلرزه های ایران را ثبت کرده است. او از دیگر اهداف مرکز را پروژه های مهمی همانند سامانه­ های پاسخ و هشدار سریع زمینلرزه برای شهرهای بزرگ و خرید دستگاههای جدید برای جایگزینی دستگاههای قدیمی عنوان کرد.

در ادامه این جلسه آقای دکتر بابک منصوری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص برآورد ریسک لرزه ای و یا برآورد خسارت اجزای شهری صحبت کرد. وی اشاره کرد که برای اجزای شهری شامل ساختمانها و شریانهای حیاتی در مقیاس کشوری، با داده های قابل حصول برای ایران، میتوان نقشه های آسیب و یا خسارت را در شبکه “گرید” حدود یک کیلومتر در یک کیلومتر با دقت قابل قبول محاسبه نمود.در مقیاس شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ به دلیل امکان دسترسی به داده های دقیق تر و با جزئیات بیشتر امکان محاسبه و ریسک در سطح بلوک های شهری و یا ساختمان ها مهیا می شود.

سومین سخنرانی تحت عنوان به نقشه کشیدن گسل های جنبا و اهمیت آن در پروژه کاهش اثرات رخداد زمینلرزه در گستره کشورهای اکو توسط دکتر شهریار سلیمانی آزاد از گروه لرزه زمینساخت سازمان زمین شناسی کشور ارایه شد.در این ارایه سلیمانی با اشاره به مهمترین کاستی های موجود در نقشه های سایزموتکتونیکی و گسل های جنبای پیشین و نقشه های خطر نسبی زلزله برآمده از آن به توجه ویژه برای رفع کمبودها و کاستی ها پرداخت.تمرکز عمده سخنرانی سلیمانی بر روی بخش باختری پروژه ECO-SHARP یعنی گستره ترکیه، شمال باختری ایران و آذربایجان بود.

در بخش پایانی پیشنویس “متدولوژی پیشنهادی عملیاتی کردن پروژه”، توسط خانم صادقی از یونسکو ارایه و پس از بحث و تبادل نظر میان اساتید حاضر، جمع بندی شد و مسیر پیش­ رو تعیین گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هیات حاضر در جلسه راه اندازی پروژه زیر پهنه بندی تحلیل خطر و کاهش خطرپذیری کشورهای تحت پوشش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران (افغانستان، ایران، پاکستان و ترکمنستان) پس از دو روز بحث و تبادل نظر، با بازدید از بخش های مختلف پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به کار خود پایان داد.

این هیأت از شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران در پژوهشگاه، آزمایشگاه مهندسی سازه و نیز آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک بازدید بعمل آورد.