دکتر محسن غفوری آشتیانی عضو شورای علمی برنامه بین‌المللی علوم زمین یونسکو شد

دکتر محسن غفوری آشتیانی
عضو شورای علمی برنامه بین‌المللی علوم زمین یونسکو شد

به گزارش کمیسیون ملی یونسکو، برنامه بین‌المللی علوم زمین یونسکو و اتحادیه بین‌المللی علوم زمین؛ دکتر محسن غفوری آشتیانی، مشاورعالی رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله به عنوان عضو شورای علمی برنامه بین‌المللی علوم زمین یونسکو انتخاب گردید.

 

 

 

 

 

 

https://www.msrt.ir/fa/news/42512