دکتر مهدی زارع عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران شد

در یکصد و چهاردهمین جلسه عمومی فرهنگستان علوم که در روز پنج شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۴ برگزار شد؛ دکتر مهدی زارع استاد پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه به عنوان عضو وابسته این فرهنگستان منصوب گردید.
به موجب این حکم که از سوی ریاست فرهنگستان علوم دکتر داوری اردکانی و در حضور ۳۹ نفر از مجموع ۴۶ عضو پیوسته قرائت شد، وی برای یک دوره چهارساله به عضویت این فرهنگستان درآمد.