راهبرد اصلی کنفرانس SEE8، ارائه راهکارهای دانش بنیان و مبتنی بر توسعه پایدار برای ایمنی در برابر زلزله است

 راهبرد اصلی کنفرانس SEE8، ارائه راهکارهای دانش بنیان و مبتنی بر توسعه پایدار برای ایمنی در برابر زلزله است

 

دبیر علمی کنفرانس SEE8 راهبرد اصلی این کنفرانس را ایجاد بستری مناسب برای معرفی، تجزیه و تحلیل و ارتقای راهکارهای انتخابی برای افزایش ایمنی در برابر زلزله عنوان کرد.

دکتر “عبدالرضا سروقد مقدم” ضمن اعلام مطلب فوق، افزود: بدیهی است که تامین ایمنی هدف اصلی و اولیه در مقابله با خطر زلزله است؛ اما این کنفرانس در پی آنست که تشریح نماید برای رسیدن به این هدف، راهکار انتخابی باید هم راستا با اصول توسعه پایدار، تاب آوری و اقتصاد هم باشد.

وی افزود: در این دوره از کنفرانس در پی آنیم که در ایده و راهبرد تامین ایمنی صرف و با هر روش و هزینه ای تجدید نظر شود و این نگاه نهادینه گردد که برای رسیدن به ایمنی در برابر زلزله هر روشی قابل قبول نیست، بلکه راهکار انتخابی باید هم راستا با اصول توسعه پایدار، تاب آوری و اقتصاد هم باشد.

دکتر سروقدمقدم خاطرنشان کرد: به همین دلیل کنفرانس SEE8 که در آبان سال آینده (۱۳۹۸) برگزار می شود، با شعار «توسعه پایدار مبتنی بر دانش در کشورهای در معرض خطر زلزله» بستری مناسب برای معرفی، تجزیه و تحلیل و ارتقای راهبردهای دانش بنیانی به این منظور فراهم می آورد.