راه اندازی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن “ایلام”

ایستگاه لرزه نگاری باند پهن ایلام با نام اختصاری ILBA به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و استانداری ایلام راه اندازی گردید.
دکتر فرزام یمینی فرد؛ سرپرست مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: این ایستگاه لرزه نگاری با هدف پایش دقیق تر لرزه خیزی استان ایلام، در راستای بهبود پوشش شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران در غرب کشورراه اندازی گردیده است.
احداث ایستگاه نامبرده، علاوه بر افزایش قابل توجه دقت تعیین پارامترهای چشمه در شمال غرب زاگرس و بویژه استان ایلام، نقش بسیار مهمی را در انجام مطالعات بنیادی و کاربردی چشمه زمین لرزه ها و ساختار عمیق پوسته در این منطقه مهم لرزه زمین ساختی ایفا می نماید.