زمان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به اطلاع کلیه داوطلبانی معرفی شده از سوی سازمان سنجش می رساند که تاریخ و زمان دقیق مصاحبه در سایت پژوهشگاه منتشر خواهد شد. بنابراین هیچ تاریخی برای
مصاحبه در حال حاضر معتبر نخواهد بود و داوطلبان اطلاعات لازم را در این خصوص، فقط از طریق سایت رسمی پژوهشگاه دنبال نمایند .