به اطلاع کلیه داوطلبانی معرفی شده از سوی سازمان سنجش می رساند که تاریخ و زمان مصاحبه به شرح ذیل می باشد:

۱ -رشته مهندسی عمران –زلزله : ۲۸ خردادماه  ۱۴۰۲

۲-رشته ژئوفیزیک-زلزله شناسی : ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲