زمین‌لرزه ۱ اردیبهشت ۹۸۷ (۲۰ آوریل ۱۶۰۸) طالقان

در تاریخ ۲۰ آوریل ۱۶۰۸ میلادی، زمین‌لرزه بزرگی با بزرگا Mw=7.6 در گیلان جنوبی روی داد و مایه آسیب فراوان در ناحیه بزرگی شد. خانه‌های بسیاری در طالقان، رودبارات الموت و منطقه قزوین ویران شد. قلعه دربند نیز ویران شد؛ برجی که اخیراً ساخته شده بود، فروافتاد و بخش درونی قلعه را در هم شکست، سه برجی که بر فراز دروازه قلعه بود نیز فرو ریخت. فراتر به سوی خاور، در آمل، ساری و بهشهر، ۲۸۰ کیلومتر دور از ناحیه رومرکزی زمین‌لرزه، برخی از خانه‌ها ترک برداشت و اجاق های دیواری فروریخت. لرزه در بیش از ۳۰۰ کیلومتر آن‌سوتر، در میان‌کاله، با جنبش‌های شدید زمین همراه بود. در اثر زمین‌لرزه، موج‌های بزرگی در دریای خزر پدید آمد که کرانه را در هم کوبید و مایه هراس فراوان در میان مردم و جانوران شد.

Taleghan EQ