۴۸ سال پیش در چنین روزی، در حدود بیست و یک ساعت پس از زمین‌لرزه ۹ شهریور ۱۳۴۷ دشت بیاض با بزرگای Mw=7.1 در استان خراسان، یعنی در ۱۰ شهریور ۱۳۴۷، زمین‌لرزه شدیدی با بزرگا M=6.4 در هفتاد کیلومتری باختر دشت بیاض، شهر فردوس را، که در اثر زلزله دشت بیاض تنها اندکی آسیب دیده بود، تقریباً به‌کلی ویران کرد و غم‌انگیز اینکه بعضی از مجروحان که در زلزله ۹ شهریور دشت بیاض زنده مانده و از دشت بیاض به فردوس منتقل شده بودند، در زلزله ۱۰ شهریور فردوس در بیمارستان کشته شدند. این زلزله با جنبایی گسل فردوس -با راستای شمال‌غرب-جنوب شرق و سازوکار فشاری- به ویرانی کامل شهر فردوس و روستاهای اطرافش انجامید. دو زلزله ۹ و ۱۰ شهریور دشت بیاض و فردوس معرف‌ترین مثال از چکانش یا شلیک جنبش در یک گسل (فردوس) در اثر گسلش در زمین‌لرزه‌ای قبلی در گسلی نزدیک به آن (دشت بیاض) است، که به فاصله چند ساعت رخ داد. یاد تمامی جان باختگان آن زلزله‌ها را گرامی داشته و به روان‌شان درود می فرستیم.