در ۱۸ آوریل ۱۸۴۳ میلادی، زمین‌لرزه ویرانگری در منطقه «خوی» حدود ۱۰۰۰ تن را کشت. در «خوی» و در همسایگی آن «تاجه‌کند»، حتی یک خانه نیز از آسیب در امان نماند و بسیاری از آن‌ها فروریخت. دامنه آسیب‌ها از سوی شمال این شهر تا ماکو و از سوی جنوب تا تاج‌الدین گسترش داشت. لرزه در تبریز به‌شدّت احساس شد اما در آن‌سوی ارس حس نشد. پس‌لرزه‌ها در سراسر منطقه و در تبریز تا ۵ دسامبر ۱۸۴۳ حس می‌شد.