زمین‌لرزه بشاگرد در ساعت ۶:۳۸ بامداد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ با بزرگای ۶٫۲ رخ داد. کانون زلزله گوهران بشاگرد (ایرر) در نزدیکی روستای ایرر در ۱۰ کیلومتری شمال شهر گوهران (مرکز شهرستان بشاگرد) و حدود ۲۵ کیلومتری شرق شهر سردشت بشاگرد واقع بوده است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، مسبب لرزه اصلی به نظر می‌رسد که گسل منوجان با روندی تقریبا شمال/شمال غرب- جنوب/جنوب شرق با آزیموت حدود ۳۳۰ و به عنوان یکی از گسل‌های پهنه گسله میناب (زندان)، واقع در بخش شرقی این پهنه گسله باشد. با توجه به سازوکار راستالغز راستگرد این گسل و شیب گسل سردشت، به نظر می‌رسد که عمق لرزه اصلی حداقل ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر بوده باشد. در بشاگرد، گسلش در لرزه اصلی و پسلرزه‌ها به صورت امتداد‌لغز است. شدت این زمین‌لرزه در پهنه رومرکزی + VI برآورد می‌شود. شدت زمین‌لرزه در شهر‌های سردشت و گوهران  VI، در جکدان سندراک و بلبل آباد V، در جاسک و میناب IV و در بندرعباس III در مقیاس EMS98 برآورد شده است. به دلیل ژرفای نسبتا زیاد (که با توجه به موقعیت گسل امتدادلغر منوجان، و شیب به سوی شرق آن در حدود ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر برای لرزه اصلی برآورد می‌شود) و کم جمعیت بودن در پهنه رومرکزی، زمین‌لرزه موجب مرگ فقط یک کودک شد. البته در این موضوع، وقوع پیشلرزه‌ای با بزرگای ۵ در ساعت ۱۲:۳۱ ظهر روز پنج شنبه ۱۹ -۲ -۱۳۹۲ در همین پهنه است که موجب هشیاری مردم شده و پیشاپیش مردم را برای سکونت مطمئن به محل کپرهای موجود در منازل مسکونی شان فرستاد. پس‌لرزه های روز هشتم بعد از رخداد لرزه اصلی در روز شنبه ۲۸ -۲ -۹۲) که بزرگ‌ترین‌شان بزرگای ۵٫۷ داشت) با همین روند ساختاری مربوط بوده و موجب خرابی بیشتری در روستای ایرر شد. یک سنگ لغزش بزرگ در جاده گوهران به ایرر دیده شد (ابعاد بلوک ها در حد ۵*۵ *۵ متر بوده است) و به نظر می‌رسد که سنگ‌لغزش بزرگ دیگری در یک زمین‌لرزه مشابه احتمالاً در سده‌های قبل در همین محل رخ داده است. گسلش سطحی در سطح منطقه دیده نشد ولی ترک‌های کششی در راستای گسلش و هم راستای عمود بر آن دیده شد (به طول‌های ۵ تا ۲۰ متر). رودخانه ایرر که قبل از زلزله کم آب یا خشک بود بعد از زلزله پر آب شد. خرابی ساختمان‌های بنایی فقط در ایرر مشاهده شد. بیشتر خرابی به گوهران و روستاهای واقع در شرق و شمال آن مربوط است. روستای سندرک در ۷۰ کیلومتری غرب کانون و روستای جکدان در ۵۰ کیلومتری غرب کانون بدون خرابی مشاهده شدند. عمدتاً خرابی‌ها در محل روستای ایرر به تخریب واحد‌های مسکونی بنایی و تخریب ساختمان‌های دارای شناژ افقی و قائم مربوط بود که البته این شناژها در بسیاری از موارد به هم متصل نبوده که منجر به فروریختن بعضی از این شناژ ها حتی بدون تخریب کل بنا همراه بوده است.