زمین‌لرزه ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ (۱۱ ژوئن ۱۹۸۱) گلباف

سی و پنج سال پیش در چنین روزی در ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ هـ.ش زمین لرزه مخرب و ویرانگری با بزرگای ۶٫۱=mb و ۶٫۸=Ms قسمتی از استان کرمان را به لرزه درآورد و در اثر آن شهر گلباف به کلی ویران شد. این زلزله حدود ۱۰۷۱ نفر کشته و ۴۰۰۰ نفر مجروح به همراه داشت. حداکثر جابه جای قائم گسل گلباف در زلزله ۱۳۶۰/۳/۲۱ حدود ۱۰ سانتی متر (خاور گلباف) بوده است. در این زمین‌لرزه، حدود ۱۶ کیلومتر از گسل گلباف جابه جا گردید به طوری که آثار این گسیختگی به صورت شکستگیها و ترکهای کوچکی مشاهده میشد و راستای عمومی اکثر این گسیختگی ها شمال، شمال باختر-جنوب، جنوب خاور بوده است. در خاور گلباف گسلهای متعددی به موازات یکدیگر با امتداد عمومی شمال، شمال باختری در سنگهای آهکی و کنگلومراها و نهشته‌های عهد حاضر دیده میشد. بیشترین خسارات و ویرانی در نواحی جنوب (آبادیهای تیرکان و ده ملک) و مرکزی (بخش مسکونی گلباف) متمرکز بوده است. پدیده روانگریی و نشست زمین به علت وجود تشکیلات رسی و بالا بودن سطح اساس آبهای زیرزمینی که عامل مؤثری در تشدید حسارات بوده است در بخش عمده ناحیه جنوبی گلباف، خاور سنگ، شمال فندقا، خاور و جنوب هشتادان و سایرچ، چهارفرسنگ بیشه و پشته مشاهده شده است. در جنوب گلباف، تشکیلات رسی و خاور گلباف،‌به خصوص دره سنگ، سازندهای آهکی ریزش کردند.

A (1) A (2)