زمین‌لرزه خلیج ایزمیت که در سحرگاه ۱۷ اوت ۱۹۹۹ (۲۶ مرداد ۱۳۷۸) در شمال باختر کشور ترکیه رخ داد، با گسیختگی حدود ۱۲۵ کیلومتر گسل زمین‌لرزه ای همراه بود و موجب کشته شدن حدود ۱۵۰۰۰ نفر شد. در این زلزله از دیدگاه زلزله شناختی می‌توان به بروز حالت جهت پذیری بر اثر گسیختگی طولانی در راستای پهنه گسله آناتولی شمالی اشاره نمود. سازوکار ژرفی این زلزله از نوع راستالغز راستگرد و این زلزله پایان یک نبود لرزه‌ای بوده است و هیچ گسیختگی زمین‌لرزه‌ای بر اثر جنبا شدن این گسل پس از سال ۳۵۸ میلادی در ناحیه ایزمیت گزارش نشده بود. از نظر جنبش شدید زمین نیز نگاشت‌های با دوام زیاد، بیشینه شتاب کم و کاهندگی کم‌تر در راستای گسل و بیشتر در جهت عمود بر گسل از ویژگیهای این زلزله بوده است. زمین‌لرزه خلیج ایزمیت (استان کوجائلی و استان ساکارایا در شمال باختری ترکیه) از دیدگاه زلزله‌شناختی دارای ویژگی‌های مهمی بوده است که آن را منحصر به فرد می کند. رصدخانه کاندیلی استانبول بزرگای زلزله را در مقیاس امواج سطحی Ms=7.8 و در مقیاس امواج حجمی mb=6.3 گزارش نمود. این زلزله که در تاریخ ۱۷ اوت ۱۹۹۹ با Mw=7.4 (USGS) در استان کوجائلی در شمال باختر ترکیه رخ داد، با جنبا شدن یکی از طولانی‌ترین گسل‌های امتدادلغز جهان (گسل شمال آناتولی) همراه بود. گسل آناتولی شمالی از سال ۱۹۳۹ میلادی مرتباً جنبا شده و گسیختگی‌های متعددی ایجاد نموده است. جنبایی گسل آناتولی شمالی با رویداد زمین‌لرزه‌های مخربی با M>7 همراه بوده است که آخرین آن‌ها زمین‌لرزه ۱۹۹۹ ایزمیت می‌باشد. گسیختگی سطحی این گسل در زلزله ایزمیت حدود ۱۲ کیلومتر و در نوع خود یک گسیختگی سطحی طولانی می‌باشد (گرچه گسل آناتولی شمالی گسیختگی‌های سطحی بیش از این نیز در ۶۰ سال اخیر از خود نشان داده است). سازوکار ژرفی این گسیختگی راستالغز بوده که با توجه به موقعیت گسل آناتولی شمالی و شواهد روی زمین، سازوکار راستالغز راستگرد به عنوان سازوکار غالب در این زلزله معرفی می‌گردد. بر طبق آمار رسمی بیشینه شدت در این رویداد در ناحیه گولجوک و پیرامون خلیج ایزمیت در مقیاس MSK=X+ گزارش گردید. آمار کشته‌ها با توجه به تعداد مفقودین که در هفته‌های اول پس از رویداد حدود ۳۰۰۰۰ نفر اعلام شد، باید به مراتب بیش از ۱۵۰۰۰ نفر بوده باشد. زلزله ایزمیت در پایگاه پژوهشگاه زلزله‌شناسی پژوهشگاه نیز ثبت گردید. بیشینه شتاب در دسترس که مربوط به پایگاه شتابنگاری یاریمجا بود در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از گسیختگی سطحی واقع بوده است (بیشینه شتاب بیش از ۳۰%g). جنبش‌های قویتری از آداپازاری و دوزجه که در بخش خاوری ایزمیت واقع‌اند نیز گزارش شده است.