سالروز زمینلرزه ۱ مهر ۱۳۲۶ دوست آباد با بزرگای ۶/۸ ، جنوب فردوس- خراسان

امروز اول مهر سالروز زمینلرزه دوست آباد در ۱ مهر ۱۳۲۶، ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۷ در جنوب فردوس در استان خراسان است. این زمینلرزه بر اساس گزارش تاریخ زمینلرزه های ایران (آمبرسیز و ملویل-۱۹۸۲، ترجمه ابوالحسن رده-۱۳۷۱) با گسیختگی سطحی در راستای گسل دوست آباد (شمال غرب-جنوب شرق) و و تلفات و خسارت در دوست آباد و محمد آباد همراه بود.

واکر -۲۰۰۳ گزارش داده است که طول گسیختگی سطحی ایجاد شده در این زلزله حدود ۳۰ کیلومتر برآورد می شود.