سخنران سوم: دکتر حناچی
سخنران دوم: دکتر جعفری
سخنران اول: دکتر سروقد مقدم
سخنران ششم: Dr.Grigorian
سخنران پنجم: Dr.Kappos

سخنران چهارم: دکتر احمدی