سخنرانی آقای دکتر مارکار گریگوریان: دستیابی به سیستم ایده‌آل سازه ای مقاوم در برابر زلزله