۱۳۹۵/۱۰/۲۸ سخنرانی آقای دکتر محمد علی جعفری: آشنایی با مبانی طراحی سازه‌ای و لرزه‌ای توربینهای بادی