پارسی زاده فرخ

استادیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

حسینی سید محمود

دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

حسینی هاشمی بهرخ

دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

عباسی محمدرضا

دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی

علامه زاده مصطفی

استادیار پژوهشکده زلزله شناسی

مختاری محمد

دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی