نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
حسین زاده نقدعلی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(سازه) فریبرز ناطقی‌الهی
شفیعی علی مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری