نام خانوادگی نام رشته- گرایش استاد راهنما
داودی محمد مهندسی عمران – مهندسی زلزله(ژئوتکنیک) محمدکاظم جعفری
جوان غلام ژئوفیزیک- زلزله شناسی محسن غفوری آشتیانی